Το  Mavic air γίνετε ακόμη καλύτερο με μια μικρή αλλαγή, απλά μετατρέπουμε το CE σε FCC και τα 5.8 G  σε 2.4 G. Ας τα πάρουμε από την αρχή η Αμερικάνικη version δίνει τη δυνατότητα για δυνατότερο σήμα, δίχως παρεμβολές με πεντακάθαρη εικόνα, πετάει λοιπόν και πάει αρκετά μακρυά δίχως πρόβλημα.

Αρχικά γυρίζουμε σε 2.4G και κατεβάζουμε το fake GPS, το ενεργοποιούμε και μετακινούμε το location πχ. στη NY αμέσως μετά θα δούμε ότι ανοίγοντας το google map ότι το Location μας έχει μετακινηθεί στην NY, μάλιστα το κινητό μας δείχνει και τον καιρό της NY. Ανοίγουμε το Mavic και την εφαρμογή τότε μας ειδοποιεί ότι είμαστε σε άλλη χώρα, του πατάμε το οκ πηγαίνουμε στο μενού και συγκεκριμένα στο signal και βλέπουμε ότι πλέον αρχίζει και γυρίζει σε 11 ράβδους το σήμα, τότε είναι σε FCC mode.

Τα κλείνουμε όλα και αφαιρούμε εντελώς το Fake GPS από τη συσκευή μας, κάνουμε επανεκκίνηση το κινητό μας και πλέον έχει επανέρθει στη χώρα μας και στη τοποθεσία μου. Ανοίγουμε ξανά όλα  και την εφαρμογή, αυτόματα μας ειδοποιεί ότι αλλάξαμε πάλι χώρα, εδώ πατάμε το cancel, οπότε και δεν αλλάζει από FCC σε CE mode.

Αρκετοί θα ρωτήσουν για to return to home εάν θα πάει Αμερική!!! Όχι δεν πάει πουθενά το Mavic air έχει δικό του GPS και κάνει καταγραφή αμέσως όταν το ενεργοποιήσουμε,  HOME RECORDER λέει και μάλιστα το βλέπετε και στον χάρτη με την τοποθεσία που είσαστε. Όπως βλέπετε και στην δοκιμαστική  πτήση δεν χάνει πουθενά εάν δεν είχα και τα 2.000 μέτρα σαν φραγή θα συνέχιζε άνετα έως τα 4.000 που έχω δει. Ο άνεμος είχε ριπές αλλά το μικρούλη συνέχιζε κανονικά δίχως πρόβλημα.

Εγώ είμαι ικανοποιημένος να έχω ένα drone που θα βγάζει φωτο και βίντεο σε μικρές γενικά αποστάσεις, δεν με ενδιαφέρουν οι αποστάσεις, με ενδιαφέρει όμως το καλό σήμα και να μην κοψοχολιάζω  με διακοπές εικόνων κλπ.

Tracer

Mavic air gets even better with a small change, we just convert CE to FCC and 5.8 G to 2.4 G. Let’s get it from the beginning, the American version allows for a stronger signal without interfering with a crystal clear image, so it flies it goes quite far without a problem.

We first turn to 2.4G and download the fake GPS, turn it on and move location for example to NY shortly after we see that by opening the google map that our location has moved to NY, even our cell phone shows NY. We open Mavic and the application then notifies us that we are in another country, we press it to go to the menu and specifically to the signal and we see that it now starts and turns to 11 bars the signal, then it is in FCC mode.

We close them all and we completely remove the Fake GPS from our device, reboot our mobile and have come back to our country and location. We are reopening everything and the application, it automatically notifies us that we have changed country again, here we press cancel, so it does not change from FCC to CE mode.

Several will ask for a return to home if they go to America !!! No, it does not go anywhere. Mavic air has its own GPS and makes recording immediately when it is turned on, HOME RECORDER says and you can even see it on the map with your location. As you can see in the test flight, it does not lose anywhere if I did not have 2,000 meters as a barrier, it would keep going up to the 4,000 I’ve seen. The wind had bursts, but the little one kept going without trouble.

I am pleased to have a drone that will take photos and videos at small general distances, I do not care about the distances, but I am interested in the good signal and do not bother with a picture break etc.

Tracer